Today Revision Shona

Zimbabwe Publishing House

PDF

Today Revision Shona ibhuku rinopa gadziriro yakakwana yebvunzo kuvadzidzi veShona O? Level. Rakanyorwa mushure mekuongorora matambudziko ose ari kusanganikwa navadzidzi pabvunzo. Bhuku iri: rinobata zvese zvinowanikwa mubumbiro rezvidzidzwa zveChiShona reO? Level; rakaiswa muzvikamu zvina zvine zvitsauko kuti zvive nyore kutsvaka zvinenge zvichidiwa nemudzidzi panguva iyoyo; rinopa manotsi muChikamu A ezvidzidzo zvose zveChiShona zvinowanikwa muPaper 1 nePaper 2; rinopa chenjedzo yemhosho dzinoda kungwaririrwa; rinopa mazano neyambiro pamapindurirwo emibvunzo yakasiyana-siyana; rinotanga chitsauko choga choga nezvinangwa zvinobatsira mudzidzi kuzviyera akazendamira pazviri; rinopa mapepa akazara ebvunzo dzeShona Paper 1 nePaper 2 senzira yekupa gadziriro yakakwana kumudzidzi; rinopa mhinduro dzezvokuita nebvunzo kuti mudzidzi aone mapindurirwo akanaka emibvunzo, nekutiwo akwanise kuzviyera ari ega; rakashandiswa mutauro wakareruka, uchienderana nedanho reO? Level; rinopa ongororo yakadzama yemabhuku akasiyana-siyana euvaranomwe; rinoumba unhu netsika dzinoyemurika, uyewo tsika nemagariro evaShona, kuburikidza neuvaranomwe nezvimwewo zvidzidzwa zveChiShona zvinoitwa padanho iri.

$ 11.50 LICENSE: 365 DAYS ONLY
9780797459403
1.11 mb
English
2016-01-01
Zimbabwe Publishing House
1
365
30
Unauthorised downloading, copying, distribution or exploitation of this content is an infringement of intellectual property rights and may be a criminal offence. Your purchase and download of this content is for your personal use, and you agree not to modify, copy, or share it with any other person.