Nhaka Youpenyu 4

G. Matindike, B. Chiroro, I. Mugayi, F. Mwoyosviyi, J. Rupere

PDF

Nhaka Youpenyu Rakavandudzwa ibhuku: ~ rinotevera zvinodiwa nebumbiro rezvidzidzo zveChiShona zvepuraimari; ~ rakarongwa richitevedza unyanzvi huna hwekuteerera, kutaura, kuverenga nekunyora; ~ rine nyaya dzinobata raramo yepasichigare neya nhasi; ~ rine ndima dzenzwisiso dzakavandudzwa zvinofambirana nebumbiro; ~ rine ndima dzakati rebei dzinovaka umhizha hwekuverenga dzichitandadza nekunakidza; ~ rine ndima dzinopa hwaro hwekuda kuverenga mabhuku eruvaranomwe; ~ rakapfuma pazvirungamutauro; ~ rinosimbaradza vana kuti vave nemutauro weChiShona wakapfuma; ~ rine zvidzidzo zvedanidziro zvinoanzvira ruzivo; ~ rinodzidzisa batanidzo nepatsanuro yemazwi yakanaka; ~ rine mibvunzo yenzwisiso inotanga yakareruka yerangariro kusvika yakarema yeongororo; ~ rine dzokororo dzinogadzirira mwana bvunzo dzerugwaro rwechinomwe; ~ rinovaka nekukurudzira tsika nemagariro akanaka; uye ~ rinopa tsanangudzo yemazwi endimi dzeChiShona dzakasiyana-siyana.

$ 4.60 LICENSE: 365 DAYS ONLY
9781779013644
21.69 mb
Shona
2016-01-01
Zimbabwe Publishing House
1
365
30
Unauthorised downloading, copying, distribution or exploitation of this content is an infringement of intellectual property rights and may be a criminal offence. Your purchase and download of this content is for your personal use, and you agree not to modify, copy, or share it with any other person.